Aanmelden bewonersavond 13 juni

Tjalk Daken Asbestvrij en procesbegeleider Atrivé organiseren tot aan de zomer nog één bewonersavond waar zij de mogelijkheden presenteren voor de collectieve (zoveel mogelijk bloksgewijze) sanering en renovatie van asbestdaken in de Tjalk. Bewoners kunnen tijdens deze avond, eerder werd gehouden in januari, maart, april en mei, hun vragen stellen over de aanpak, de Wet Natuurbescherming, de…

Verzilverlening Asbestverwijdering

Op 15 mei 2018 ging de gemeenteraad van Lelystad akkoord met het voorstel van het college om een derde leenvorm voor asbestverwijdering beschikbaar te stellen: de Verzilverlening Asbestverwijdering. Deze leenvorm is bestemd voor senioren met een overwaarde op hun woning met asbestdak en komt naast de Stimuleringslening Asbestverwijdering en de Maatwerklening Asbestverwijdering die al langer bestaan….

Wie kan en wil een mussenkast plaatsen?

Bij veel woningen in de Tjalk zitten mussen. Mussen zijn een beschermde diersoort. Die moeten worden beschermd. Dat is geregeld in de Wet Natuurbescherming. In januari heeft de gemeente een brief gestuurd aan woningeigenaren met mussen en/of vleermuizen onder hun asbestdak. In de brief is uitgelegd welke stappen nodig zijn om bij de sanering van…

Maatwerklening Asbestverwijdering

De gemeenteraad van Lelystad heeft dinsdag 19 december 2017 unaniem ingestemd met het voorstel van het college van B&W voor maatwerkfinanciering Asbestdaken / Verordening Asbestlening 2018. Daarmee is het uitgangspunt dat (nagenoeg) iedere particuliere woningeigenaar aan collectieve projecten voor de verwijdering van asbestdaken kan meedoen, mogelijk gemaakt. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het college,…

Stand van zaken aanpak asbestdaken Lelystad

De bijeenkomst over de aanpak sanering asbestdaken in Lelystad op donderdag 19 oktober in het stadhuis leverde een aantal antwoorden op prangende vragen van bewoners op. De bewonerscollectieven en procesbegeleiders kregen van de gemeente uitleg over onder meer de stand van zaken met betrekking tot de Wet Natuurbescherming, de financiële ondersteuning en de sloopmelding. Wet Natuurbescherming…

Atrivé bezig met inventarisatie voor plan van aanpak collectieve asbestsanering

In opdracht van het Platform Asbestdaken Lelystad en het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij voert Atrivé (een adviesbureau uit Utrecht) een inventarisatie uit om te komen tot een plan van aanpak voor collectieve asbestsanering in de Tjalk. In de inventarisatie is o.a. opgenomen een kostenonderzoek voor een collectieve asbest inspectie in de wijk en onderzoek naar compenserende…

Voorwaarden subsidie asbestdaken soepeler

Op 19 juli 2017 is een wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gepubliceerd. Om voor subsidie in aanmerking te komen, hoeft een asbestdak niet groter te zijn dan 35m². Wél moet het dak door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd. De wijziging is 20 juli 2017 in werking getreden. Dit bericht viel afgelopen week via diverse…

Nieuwe verordening en budget voor asbestlening

Het college van Lelystad stelt de gemeenteraad voor een nieuwe Verordening Stimuleringslening Asbestverwijdering vast te stellen ter vervanging van de bestaande verordening. De belangrijkste wijzigingen zorgen ervoor dat ook asbestleningen kunnen worden verstrekt aan enkele categorieën woningeigenaren die niet zelf in de woning wonen. Lees verder op de website van de gemeente Lelystad.

Grote belangstelling op de informatiebijeenkomst voor aanbieders procesbegeleiding

Waar we maanden in de wachtstand hebben gestaan om een procesbegeleider te kunnen werven, zitten we nu in een stroomversnelling. Als we het tempo er in kunnen houden, lukt het ons om per 1 augustus een procesbegeleider te hebben. Deze gaat ons als collectief helpen, ondersteunen en adviseren bij een gezamenlijke sanering en vervanging van onze daken.

Procesbegeleiding in zicht

De Lelystadse bewonerscollectieven zetten een volgende stap in het aanstellen van een procesbegeleider voor het begeleiden van de bewoners bij de sanering/vervanging van hun asbestdak. De gemeente heeft al een tijd geleden besloten om budget hiervoor vrij te maken, maar het was zoeken naar de goede juridische constructie. Vorige week is besloten dat het Werkbedrijf…

Natuurbescherming en asbestsanering

  De afgelopen week heeft de gemeente Lelystad de lijst met veelgestelde vragen over asbest bijgewerkt. In verband met de actualiteit van het onderwerp lichten wij hier één vraag en antwoord uit. Vraag: Zijn er verplichtingen in het kader van de natuurbescherming voor mij van toepassing als ik mijn asbestdak wil saneren? Antwoord: Ja, dit…

Wat kost een asbestlening?

Vraagt u zich als eigenaar van een asbestdak af, of u de maandlasten van een lening voor de sanering/vervanging van uw asbestdak kunt betalen? Met behulp van de onderstaande tabel kunt u nagaan wat u zou gaan betalen als u nu de lening afsluit. Het annuïteitbedrag bestaat uit aflossing en rente. De annuïteit blijft elke maand gelijk, maar de verhouding…