Raad besluit unaniem tot maatwerkfinanciering asbestverwijdering

De gemeenteraad van Lelystad heeft dinsdag 19 december 2017 unaniem ingestemd met het voorstel van het college van B&W voor maatwerkfinanciering Asbestdaken / Verordening Asbestlening 2018. Daarmee is het uitgangspunt dat (nagenoeg) iedere particuliere woningeigenaar aan collectieve projecten voor de verwijdering van asbestdaken kan meedoen, mogelijk gemaakt. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het college,…

Stand van zaken aanpak asbestdaken Lelystad

De bijeenkomst over de aanpak sanering asbestdaken in Lelystad op donderdag 19 oktober in het stadhuis leverde een aantal antwoorden op prangende vragen van bewoners op. De bewonerscollectieven en procesbegeleiders kregen van de gemeente uitleg over onder meer de stand van zaken met betrekking tot de Wet Natuurbescherming, de financiële ondersteuning en de sloopmelding. Wet Natuurbescherming…

Atrivé bezig met inventarisatie voor plan van aanpak collectieve asbestsanering

In opdracht van het Platform Asbestdaken Lelystad en het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij voert Atrivé (een adviesbureau uit Utrecht) een inventarisatie uit om te komen tot een plan van aanpak voor collectieve asbestsanering in de Tjalk. In de inventarisatie is o.a. opgenomen een kostenonderzoek voor een collectieve asbest inspectie in de wijk en onderzoek naar compenserende…

Voorwaarden subsidie asbestdaken soepeler

Op 19 juli 2017 is een wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gepubliceerd. Om voor subsidie in aanmerking te komen, hoeft een asbestdak niet groter te zijn dan 35m². Wél moet het dak door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd. De wijziging is 20 juli 2017 in werking getreden. Dit bericht viel afgelopen week via diverse…

Nieuwe verordening en budget voor asbestlening

Het college van Lelystad stelt de gemeenteraad voor een nieuwe Verordening Stimuleringslening Asbestverwijdering vast te stellen ter vervanging van de bestaande verordening. De belangrijkste wijzigingen zorgen ervoor dat ook asbestleningen kunnen worden verstrekt aan enkele categorieën woningeigenaren die niet zelf in de woning wonen. Lees verder op de website van de gemeente Lelystad.

Grote belangstelling op de informatiebijeenkomst voor aanbieders procesbegeleiding

Waar we maanden in de wachtstand hebben gestaan om een procesbegeleider te kunnen werven, zitten we nu in een stroomversnelling. Als we het tempo er in kunnen houden, lukt het ons om per 1 augustus een procesbegeleider te hebben. Deze gaat ons als collectief helpen, ondersteunen en adviseren bij een gezamenlijke sanering en vervanging van onze daken.

Procesbegeleiding in zicht

De Lelystadse bewonerscollectieven zetten een volgende stap in het aanstellen van een procesbegeleider voor het begeleiden van de bewoners bij de sanering/vervanging van hun asbestdak. De gemeente heeft al een tijd geleden besloten om budget hiervoor vrij te maken, maar het was zoeken naar de goede juridische constructie. Vorige week is besloten dat het Werkbedrijf…

Natuurbescherming en asbestsanering

  De afgelopen week heeft de gemeente Lelystad de lijst met veelgestelde vragen over asbest bijgewerkt. In verband met de actualiteit van het onderwerp lichten wij hier één vraag en antwoord uit. Vraag: Zijn er verplichtingen in het kader van de natuurbescherming voor mij van toepassing als ik mijn asbestdak wil saneren? Antwoord: Ja, dit…

Wat kost een asbestlening?

Vraagt u zich als eigenaar van een asbestdak af, of u de maandlasten van een lening voor de sanering/vervanging van uw asbestdak kunt betalen? Met behulp van de onderstaande tabel kunt u nagaan wat u zou gaan betalen als u nu de lening afsluit. Het annuïteitbedrag bestaat uit aflossing en rente. De annuïteit blijft elke maand gelijk, maar de verhouding…

Drukbezochte bewonersbijeenkomst Tjalk

Speciaal voor woningeigenaren uit de Tjalk is er op 8 februari 2017 in Groenhorst (nieuwe naam: Aeres) een bewonersbijeenkomst over de asbestsanering. Ruim 150 bewoners geven gehoor aan de uitnodiging van het collectief Tjalk Daken Asbestvrij. Avondvoorzitter en gemeenteraadslid Jarno Volmer kondigt de sprekers aan en geeft bewoners de gelegenheid tot het stellen van vragen. Wethouder…

Stand van zaken bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij

Voor een goed verloop van de verplichte sanering en vervanging van asbestdaken wil het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij de bijna 400 particuliere huiseigenaren in de Tjalk helpen bij het maken van slimme keuzes. We streven naar kwalitatief goede, voordelige en uniforme daken in de Tjalk na een collectieve sanering. Dit doen we in nauwe samenspraak…

Het grote “< 35 m2" ongenoegen

Herhaaldelijk blijkt dat over het zelf mogen verwijderen van asbest tot en met maximaal 35 m2 veel misverstanden bestaan. Feit is dat particulieren nooit zelf asbesthoudende dakleien mogen verwijderen, dus óók geen hoeveelheden tot en met 35 m2. De communicatie hierover, zelfs vanuit de overheid, laat vaak te wensen over.  Bronnen waarin staat vermeld dat…