Het grote “< 35 m2" ongenoegen

Herhaaldelijk blijkt dat over het zelf mogen verwijderen van asbest tot en met maximaal 35 m2 veel misverstanden bestaan. Feit is dat particulieren nooit zelf asbesthoudende dakleien mogen verwijderen, dus óók geen hoeveelheden tot en met 35 m2. De communicatie hierover, zelfs vanuit de overheid, laat vaak te wensen over. 

Bronnen waarin staat vermeld dat particulieren nooit zelf dakleien mogen verwijderen:

dakleien-particulieren
citaten van websites Rijksoverheid, Infomil en Milieucentraal over dakleien
  1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud/verbod-op-asbestdaken
  2. http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest/asbest-in-daken/spelregels/
  3. https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/klussen/asbest-verwijderen/

Eenduidige communicatie
Het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij pleit ervoor dat, zodra over het zelf mogen verwijderen van asbestdaken t/m 35 m2 gesproken wordt, daar consequent aan wordt toegevoegd dat particulieren nooit zelf dakleien mogen verwijderen. Het achterwege laten van deze toevoeging geeft onduidelijkheid bij de eigenaren van asbestdaken met dakleien met een dakoppervlak t/m 35 m2. Bovendien is het een voedingsbodem voor ongewenste discussies. De bepaling voor het zelf -onder voorwaarden- mogen verwijderen van asbest(dakbedekking) is, zo hebben wij begrepen, ingesteld om zelf golfplatendaken van bijvoorbeeld schuurtjes of andere bijgebouwen te mogen verwijderen, mits deze golfplaten nog in relatief goede staat verkeren en geschroefd zijn aangebracht.

tjalk-dak-en-beplating

Wat in het geval van de Tjalk daken wél zelf -onder voorwaarden- verwijderd zou mogen worden, zijn de asbesthoudende platen die onderdeel uitmaken van de dakconstructie: de boeidelen en de platen onder de dakkap (beide zijn in de foto hierboven met rode pijlen aangeduid).

Onverdedigbaar
De vele eigenaren van een lage Tjalk-tussenwoning komen, omdat het te verwijderen oppervlak aan dakleien van hun dak per adres minder dan 35 m2 betreft, niet voor de subsidieregeling (de zgn. “aanjaagsubsidie”) in aanmerking. Dat is wrang omdat deze eigenaren wél verplicht zijn om hun daken door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te laten verwijderen, wat de sanering/vervanging van het dak direct vele malen duurder maakt. De bepaling dat eigenaren van daken tot en met 35 m2 niet voor de subsidieregeling in aanmerking komen, lijkt te zijn ingegeven door de regels over het zelf mogen verwijderen van asbest. Dat eigenaren van daken kleiner dan 35 m2, bedekt met asbesthoudende vezelcementleien, die zij niet zelf mogen verwijderen, desondanks niet voor de subsidieregeling in aanmerking komen, valt niet uit te leggen en is in de ogen van het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij onverdedigbaar.

Oproep
Het bewonerscollectief roept de staatssecretaris van Infra en Milieu, haar ambtenaren en het programmabureau Versnellingsaanpak Sanering Asbestdaken dan ook op om deze onlogische uitsluiting zo spoedig mogelijk ongedaan te maken en daarmee te stimuleren dat ook de eigenaren van kleine asbestdaken met dakleien vóór 2020 hun dak door een gecertificeerd bedrijf laten saneren en vervangen.

Advertenties