Onvoldoende wettelijke grondslag ontwerpbesluit asbestdakenverbod

 

Schermafbeelding 2016-02-05 om 06.04.04

Het ontwerp besluit wijziging asbestverwijderingsbesluit 2015 is ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. De Raad van State adviseert om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet milieubeheer op te nemen. Een onvoldoende solide wettelijke basis kan er in het uiterste geval voor zorgen dat het verbod niet goed handhaafbaar zou zijn.

Het verbod op asbestdaken heeft als doel om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Goede handhaafbaarheid van het asbestdakenverbod is daarbij essentieel. Onzekerheid over de mogelijkheid van handhaving is onwenselijk, gelet op de doelstelling van dit verbod om ondubbelzinnig aan te geven per wanneer alle asbestdaken in Nederland verwijderd moeten zijn.

De staatssecretaris kiest er daarom voor om de wettelijke grondslag voor het ontwerpbesluit in de Wet milieubeheer te verduidelijken voordat het ontwerpbesluit definitief in werking treedt. Gelet op de benodigde toetsen en adviezen, die samenhangen met het opstellen van een formele wet, zal zij het voorstel van wet begin 2017 aan de Kamer zenden. Nadat de wettelijke grondslag is verduidelijkt, kan het asbestdakenverbod, zoals aan de Kamer voorgelegd, worden vastgesteld op 1 juli 2017.

Het kabinetsbeleid blijft gericht op een volledige verwijdering van asbestdaken in Nederland voor 2024. De subsidieregeling die deze verwijdering moet stimuleren, is inmiddels opengesteld en de eerste aanvragen zijn binnen. Deze subsidieregeling wordt niet geraakt door het nieuwe wetsvoorstel, ook al wordt de formele inwerkingtreding van het verbod vertraagd. Daarnaast ontwikkelen decentrale overheden initiatieven om asbestdaken versneld te verwijderen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijft deze ontwikkelingen steunen, vooruitlopend op de definitieve inwerkingtreding van het verbod.

Bewonersinitiatief Tjalk Daken Asbestvrij is vooral benieuwd naar de initiatieven van de decentrale overheden. In Lelystad / Flevoland is hiervan tot op heden voor particuliere huiseigenaren niets te merken. Hier komt alle initiatief tot dusverre van de particuliere huiseigenaren zelf, die vrezen dat de kosten van asbestsanering de komende jaren alleen maar verder zullen oplopen. Daarom zal onze oproep (lees: noodkreet) blijven: “Overheid/gemeente: initieer en beleg snel de regie!” Dit is problematiek die NIET aan individuele huiseigenaren en de markt kan worden overgelaten, en al helemaal niet als het gaat om een wijk als de Tjalk met 487 asbestdaken.

Bronnen:

  1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/03/asbestdakenverbod
  2. http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/onvoldoende-wettelijke-basis-handhaafbaar-asbestdakenverbod-ontwerpbesluit-wordt-aangepast
  3. http://www.cobouw.nl/artikel/1616641-asbestdakenverbod-heeft-meer-solide-grondslag-nodig
  4. http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2016/2/Raad-van-State-verbod-asbestdaken-niet-goed-geregeld-2756801W/
  5. https://www.lxa.nl/nl/artikelen/procesrecht-arbitrage/huidige-ontwerpbesluit-asbestdakenverbod-biedt-onvoldoende-zekerheid/

 

Advertenties